Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a reklamační řád

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.


Prodávající je obchodní společnost MOTO S+P s. r. o., Pechlátova 25, 150 00 Praha 5, IČO: 60470437 , DIČ: CZ60470437, zapsaná u KS Praha, v oddíle C, vložka ….. (dále jen „Prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s tímto obchodním a reklamačním řádem.


Obchodní a reklamační řád je dostupný přímo v provozovně firmy MOTO S+P s.r.o., Na Dražkách 173, 266 01 Beroun, nebo na internetové prezentaci
www.motosp.cz

Obchodní podmínky

Dodací lhůty
Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 72 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle podle dostupnosti od dodavatele.

Způsoby platby a dodání zboží

·         Na dobírku
Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL, jejíž řidič Vám balíček se zbožím předá do vlastních rukou následující pracovní den po odeslání, v době mezi 8.00 až 18.00 hod. Pro možnost doručení je třeba uvést svůj kontaktní mobilní telefon. Cena za doručení zásilky pro maloobchodního odběratele je 160,- Kč s DPH.  Od hodnoty nákupu nad 3.000,- Kč s DPH je doprava zdarma.

 

·         Bankovním převodem - proforma (zálohová) faktura
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proforma fakturu a variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 196 201 081/0300 vedený u ČSOB nebo platbu uhraďte poštovní složenkou.
Cena za doručení zásilky pro maloobchodního odběratele je 130,- Kč s DPH. Po přijetí platby Vás budeme obratem kontaktovat kvůli dohodě o předání zboží. 
Od hodnoty nákupu nad 3.000,- Kč s DPH je doprava zdarma.

·         Úhrada platební kartou přes platební bránu e-shopu  
Zboží  můžete zaplatit přímo přes platební bránu e-shopu. Ihned po přičtení kupní ceny na náš bankovní účet bude zboží expedováno. Pokud spěcháte na doručení, nakupujte prosím pouze zboží, které je skladem.

·         V hotovosti nebo platební kartou
Zboží si můžete vyzvednout a zaplatit
v naší prodejně v Berouně. Platby přijímáme v hotovosti, nebo je možné platit všemi obvyklými platebními kartami, jako jsou: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, Euro Card, American Express, Diners Club atd.
Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma.

Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.

Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány a jsou platné jsou ke dni objednání.

Akční nabídky
Sekce akční nabídky obsahuje přehled zboží v cenové akci. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější. Tyto ceny platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Daňový doklad a návod k obsluze a údržbě
Tyto dokumenty jsou vždy součástí zásilky.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího:
MOTO S+P s. r. o., Na Dražkách 173, 266 01 Beroun, tel.: 311 685 131, 311 685 254 nebo na e-mailové adrese
info@motosp.cz.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží,  která obsahuje datum a místo prodeje (firemní razítko), podpis prodávajícího, typové označení zboží, jehož vady jsou reklamovány. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky a ani při náležité prohlídce, nebylo zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do tří dnů od převzetí zboží.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušného návodu k obsluze a údržbě. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k obsluze nese kupující sám všechny důsledky, které mu tímto vzniknou a jejich následná reklamace není neoprávněná. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí. Na výrobky nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Prodávající neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).
Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

Vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna MOTO S+P s.r.o., Na Dražkách 173, 266 01 Beroun
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou ( na náklady kupujícího) musí být zásilka obsahovat:

1.       reklamované zboží včetně potřebného příslušenství

2.        kopii nákupního dokladu

3.        průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady)

4.        dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo)

5.       zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude přijato

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží viditelně poškozené přepravou.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo

  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo

  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení výrobcem, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (e-mailem nebo telefinicky).

Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky ( 311 685 131, 311 685 254) případně emailem (info@motosp.cz) stornovat do chvíle, než bude zboží předáno dopravci. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.
V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:

  • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, oleje

  • na zboží zakoupené za účelem dalšího prodeje

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny).
Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně, nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 3. 2008. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.